à Bissegem / Courtrai : Good Life Fiesta Grande avec

  • 25 Ta Life ;
  • Nations On Fire ;
  • Spirit Of Youth ;
  • Catharsis ;
  • Length Of Time ;
  • Shorebreak ;
  • Driven ;
  • Reveal -

Lieu : OC De Troubadour (Vlaswaagplein 3)
14h.
Orga. De Kreun