à Berchem / Anvers : Stupid Karate (sokonuke tsuki) + Pressure Pact (80s hc) + Sick Nerves (hc punk) + Permanent Debt (hc punk) @ JC Den Eglantier (Zillebekelaan 6A). 18h30.